Nordicextrusion.com – Din nordiske leverandør af filamenter til 3D-printere

Kontakt os
+45 91 97 50 00

Handelsbetingelser

Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, sker alle leverancer på grundlag af nedenstående leveringsbetingelser. Evt. særlige betingelser specificeret i Købers ordre, acceptskrivelse eller lignende er således ikke bindende for Nordic Extrusion.

Levering:

Ved bestilling af lagervarer via webshop www.nordicextrusion.com på hverdage inden kl. 12.00, vil ordren blive ekspederet samme dag.

Forsinkelse:

Forsinket levering, der skyldes Sælgers forhold, berettiger kun Køber til erstatning, såfremt der er truffet særskilt aftale herom. Sælger erstatter under ingen omstændigheder driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab i anledning af leveringsforsinkelser. Er bestilling på en specialvare afgivet fra Køber og er produktion igangsat har Køber ikke ret til at hæve købet i anledning af forsinkelse.

Tilbud og accept:

Alle afgivne tilbud er bindende 14 dage fra tilbudsdato medmindre andet er udtrykkeligt nævnt. Når skriftlig ordrebekræftelse er fremsendt, er ordren bindende. Ændringer eller tilføjelser kan kun foretages med Sælgers accept, og med skriftlig fremsendelse af ønskede ændringer på ordrebekræftelse. Ændringer i ordrebekræftelse på Købers anmodning kan medføre ændring af pris og leveringstid. Ordren kan ligeledes kun annulleres efter Sælgers forudgående accept. Ordrebekræftelsen skal kontrolleres straks efter modtagelsen, da senere reklamationer som følge af fejl i ordrebekræftelsen ikke accepteres.

Prøvematerialer:

Sælger kan levere prøvemateriale til afprøvning hos køber. Ansvaret for afprøvning og valget af materiale påhviler dog alene Køber, medmindre anden skriftlig aftale herom er truffet. Materialernes egenskaber og værdier kan svinge inden for et vist toleranceområde. De aktuelle leverancer kan derfor ikke garanteres at være prøvesvarende i den forstand, at de er 100% identiske med det leverede prøvemateriale. prøvematerialet anses for at være kontraktmæssigt leveret, hvis dens værdier ligger inden for det i branchen normalt gældende toleranceområde, eller hvis den svarer til de særlige kvalitetsspecifikationer, der er aftalt i det enkelte tilfælde.

Priser:

Alle priser er Ex Works.

Fremmed valuta:

Ved salg i udenlandsk valuta forbeholder Sælger sig ret til med øjeblikkelig virkning at forhøje prisen i tilfælde af kursændringer +/-5%.

Betaling:

Ved køb og betaling på Webshop, vil Sælger hæve beløbet samme dag som varen afsendes. Medmindre andet er aftalt, er betalings-betingelserne 15 dage netto kontant fra fakturadato. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt pålægges 2% i rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Rykkergebyr på kr. 100,00 tillægges rykkerskrivelser.

 

 

Ejendomsforbehold:

Ejendomsretten til solgte varer forbliver Sælgers, indtil samtlige betalingsforpligtelser over for Sælger er opfyldt.

Undersøgelsespligt:

Køber skal ved levering straks kontrollere at varen ikke har været udsat for synlig skade. Køber er pligtig til inden varen tages i brug at foretage forsvarlig afprøvning af varen under realistiske produktionsforhold samt til øjeblikkelig at standse sin produktion, såfremt varen ikke er tilfredsstillende.

Mangler:

Såfremt Køber vil påberåbe sig mangler, skal han give Sælger skriftlig meddelelse inden 5 arbejdsdage efter, at han har eller burde have opdaget manglerne. Ved synlige skader skal Køber tillige straks gøre anmærkning på det relevante fragtbrev. Såfremt en vare måtte være behæftet med fejl eller mangler, for hvilke Sælger er ansvarlig, må Sælger efter eget valg inden for en efter omstændighederne rimelig tidsfrist ombytte, reparere eller udbedre varen uden udgift for Køber. Herudover har Sælger intet ansvar for fejlen eller manglen. Der ydes således ikke erstatning for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.

Returvarer:

Intakte handelsvarer i intakt emballage, tages kun retur efter forudgående aftale. Varer, der ikke lagerføres af Sælger, tages ikke retur. Returnering af varer skal aftales med Sælger på telefon 91975000 eller e-mail hp@nordicextrusion.com.  Returvarer skal altid ledsages af en kopi af Sælgers følgeseddel med oplysning om vareart, antal/mængde, årsag til returneringen og navn på den medarbejder hos Sælger, der er orienteret om returnering af varen. Forsendelsesomkostninger forbundet med returnering bæres af Køber. Henvendelse til Sælger om returnering skal ske senest 8 dage efter modtagelse af varen. Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.

Tolerancer:

Sælger forbeholder sig ret til over-/eller underlevering i henhold til gældende regler inden for de enkelte produktgrupper at varen opbevares i opvarmede lokaler (10-30˚C) ved ca. 50% relativ fugtighed, og at paller med varer ikke stables. Eventuel reklamation må fremsættes straks efter varens modtagelse. For så vidt angår mangler som Køber, ikke har og heller ikke burde have konstateret ved levering, kan køber gøre sådanne gældende over for sælger ind til 6 måneder efter varens levering, dog under forudsætning af, at køber omgående har reklameret efter at have konstateret manglen. Sælgers ansvar omfatter ikke mangler, der skyldes mangelfuld opbevaring eller håndtering. Ansvaret omfatter heller ikke mangler, der skyldes anvendelse i strid med produktets formål.

Ansvarsbegrænsning:

Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller indirekte tab eller andre økonomiske konsekvenstab.

Produktansvar:

Sælgers produktansvar er underlagt dansk retsregler om produktansvar med de begrænsninger, der er anført i dette punkt om produktansvar. Sælgers ansvar er i alle tilfælde begrænset til direkte tab. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller indirekte tab eller andre økonomiske konsekvenstab i forbindelse med produktansvar. Sælgers produktansvar skal i alle tilfælde være begrænset til den til enhver tid resterende forsikringssum i henhold til Sælgers produktansvarsforsikring. I den udstrækning Sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køberen forpligtet til at holde Sælger skadesløs, i samme omfang som Sælgers ansvar er begrænset efter de foregående stykker i dette punkt om produktansvar. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller tab, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem Sælger og Køber afgøres dog altid i henhold til nedennævnte punkt om lovvalg og værneting.

Force majeure:

Sælger er uden ansvar for forsinkelser grundet force majeure eller andre omstændigheder, som rimeligvis ikke kunne forudses. I tilfælde af sådanne forsinkelser forbeholder Sælger sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde leveringstidspunktet med en efter omstændighederne rimelig frist ud over den i aftalen fastsatte leveringstid. Under force majeure henhører navnlig arbejdskonflikter, mangel på råvarer, mangel på arbejdskraft, svigt i forsyningerne af energi og vand, trafikale forstyrrelser, nedbrud på maskiner, værktøj og EDB faciliteter, brand, krig, mobilisering, valutarestriktioner, blokade, politiske uroligheder, stats indgriben af forskellig art såsom ved beslaglæggelse, eksport- og importforbud, sabotage og hærværkshandlinger rettet mod Sælgers leveringsfaciliteter samt andre dermed ligestillede forhindringsforhold uden for Sælgers kontrol.

Lovvalg og værneting:

Enhver tvist, der måtte opstå i anledning af den mellem Parterne indgåede aftale, herunder en eventuel tvist om hvorvidt der er indgået en aftale, og om nærværende vilkår kan anses for vedtaget mellem Parterne, skal endeligt og bindende for begge Parter afgøres af Retten i Næstved DK4700, i overensstemmelse med dansk ret

COOKIES

Ved at benytte nordicextrusion.com accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

GPDR.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til hp@nordicextrusion.com 

Vi tager forbehold for trykfejl.

Shop
Søg
Konto